سیستم جافام نسخه 02-12-1393 سیستم جافام نسخه 02-12-1393 سیستم جافام نسخه 02-12-1393

جهت نصب برنامه جافام از برنامه زیر استفاده نموده و بعد از تکمیل مراحل نصب جهت دریافت اصل برنامه شرکت را مطلع فرمایید:

1- جهت دانلود برنامه Crystal Report 8.5 اینجا را کلیک کنید. (109363kB)

2- جهت دانلود برنامه Visual Studio 6.0 اینجا را کلیک کنید.(457952KB)

3- جهت دانلود برنامه TeamViewer اینجا را کلیلک کنید.(4037KB)

4- جهت دانلود راهنمای نصب Sql Server 2008 R2 اینجا را کلیک کنید. (4235KB)