سیستم جافام نسخه 02-12-1393 سیستم جافام نسخه 02-12-1393 سیستم جافام نسخه 02-12-1393
اطلاعات پایه
ثبت اسناد ورودی
گزارشات
گزارش آماری / مدیریتی
دریافت / پرداخت
مدیریت سیستم
عمومی
درصد کارمزد/فرمت ش.بیمه نامه
نحوه پرداخت
پیشنهاد بیمه نامه
قرارداد
درمان
خسارت بخش درمان
گزارش آمار مقایسه ای
تبدیل اطلاعات از اکسل
اسکن
تهیه فایل پشتیبان